Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále také jen „VOP“)

advokátní kanceláře
Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
se sídlem 2. května 7134, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 07417641
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 108069
zastoupena: JUDr. Lukášem Rezkem, jednatelem (dále jen jako „Advokát“)
(dále také jako „AK“ nebo „Advokátní kancelář“)

pro poskytování služeb na internetových stránkách www.chranimeznacky.cz, jakož i pro poradenství k registraci a obnově ochranných známek a k poskytování souvisejících služeb.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Advokátní kanceláře upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o poskytování právních služeb dle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Advokátní kanceláří či Advokátem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Klient“), jejímž primárním účelem a cílem je poskytnutí služeb souvisejících s registrací nebo obnovou ochranné známky této osoby u příslušného úřadu prostřednictvím Advokáta či Advokátní kanceláře.

1.2 Ustanovení Obchodních podmínek jsou závazná pro obě smluvní strany, pokud není ve Smlouvě sjednáno něco jiného, přičemž ustanovení ve Smlouvě mají před Obchodními podmínkami přednost. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v samostatné Smlouvě. 

1.3 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy, přičemž znění Smlouvy a těchto Obchodních podmínek může být změněno v souladu s ustanoveními Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.

1.4 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Klient podáním své objednávky na internetové adrese www.chranimeznacky.cz potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Obchodních podmínek, a že s nimi bez výhrady souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je Klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním a podáním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi podrobně seznámit.

2 DEFINICE POJMŮ

Pro účely těchto Obchodních podmínek platí následující definice základních pojmů:

 „Služba“ - služba, která bude poskytnuta Klientovi, přičemž službou se rozumí posloupnost jednání AK, v jehož rámci je prostřednictvím služby Chranimeznacky.cz za Klienta podána, k tomu oprávněnou osobou, u příslušného úřadu přihláška ochranné známky nebo podána žádost o obnovu zápisu ochranné známky či poskytnuta jiná Advokátní kanceláří nabízená služba dle požadavků Klienta, kdy konkrétní specifikace služby či doplňkových služeb a vymezení úkonů souvisejících s poskytovanou službou jsou specifikovány na internetové adrese www.chranimeznacky.cz.

Ochranná známka“ – jakékoliv označení, zejména slova (včetně osobních jmen), barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. 

Třída ochranné známky“ – dle Niceského systému třídění výrobků a služeb; pro potřeby přihlášky ochranných známek se řadí výrobky a služby do jednotlivých tříd, které dále obsahují výčet konkrétních výrobků a služeb v ní obsažených.

Úřad“ – Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“) v případě ochranných známek registrovaných v České republice nebo Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“) v případě ochranných známek Evropské unie. 

Spotřebitel“ - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy s AK nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává AK pouze své kontaktní údaje, nezbytné pro bezproblémové vyřízení objednávky a uzavření Smlouvy, popřípadě údaje, které požaduje mít uvedeny na příslušných nákupních dokladech.

Právní vztahy mezi AK a Spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami nebo Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatel“ - 

Právní vztahy mezi AK a Klientem, který je Podnikatelem dle zákonné definice, výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami ani výslovně neupravené Smlouvou uzavřenou mezi AK a Klientem, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

Elektronický registrační formulář“ – formulář v elektronické podobě, prostřednictvím kterého si Klient objednává službu Advokátní kanceláře za účelem registrace ochranné známky nebo obnovy jejího zápisu u příslušného úřadu či jiné služby. Formulář je uveřejněn na internetové adrese www.chranimeznacky.cz.

 „Cena za poskytnutí služeb“ – částka, která je uvedena u jednotlivých Služeb na internetové stránce www.chranimeznacky.cz.

DPH“ – daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Osoba pověřená poskytnutím služby“ – Advokát, jiný advokát pověřený Advokátní kanceláří, právník či advokátní koncipient pověřený advokátem. V odůvodněných případech se mohou na poskytnutí právní služby dílčím způsobem podílet též další zaměstnanci Advokátní kanceláře. V takovém případě se tito přiměřeně považují též za Osobu pověřenou poskytnutím služby.

Osobní údaje“ – jakékoliv údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) nebo zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, na základě kterých je možné Klienta, přímo či nepřímo identifikovat.

3 UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Služba je objednávána prostřednictvím elektronického registračního formuláře, který je dostupný na internetové adrese www.chranimeznacky.cz, a to jeho řádným vyplněním a kliknutím na tlačítko „odeslat“ (dále jen „Objednávka“). Klient je povinen vyplnit všechna prázdná pole elektronického registračního formuláře, tedy zejména uvést své identifikační údaje a dále zvolit z nabídky nabízených služeb buď provedení registrace nové ochranné známky, nebo obnovení zápisu již registrované ochranné známky či jinou službu. V případě výběru registrace nové ochranné známky je Klient povinen popsat typ registrace ochranné známky. V případě volby typu registrace ochranné známky „Text + obrázek“ nebo „Obrázek“ je potřeba daný typ registrace ochranné známky řádně specifikovat tak, aby nemohlo dojít k její záměně s jinou ochrannou známkou, a to zejména popisem ochranné známky a nahráním její vizuální podoby na webové rozhraní. Výše uvedené údaje mohou být doloženy dokumenty, které lze do formuláře nahrát přímo, kliknutím na pole „vybrat soubor“. Objednávka je dokončena okamžikem, kdy Klient klikl na tlačítko „odeslat“. Kliknutím na tlačítko „odeslat“ je Objednávka pro Klienta závazná. 

3.2 Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace objednávky ze strany Advokátní kanceláře, a to odesláním potvrzovacího emailu odeslaného ze strany Advokátní kanceláře na adresu, kterou Klient uvedl v objednávce prostřednictvím elektronického registračního formuláře. Uzavřením se Smlouva stává účinnou. Údaje, které Klient uvedl v objednávce, včetně nahraných dokumentů jako příloh, pak tvoří obsah Smlouvy.

3.3 Klient bere na vědomí, že je Advokátní kancelář oprávněna jeho Objednávku po předběžném posouzení před uzavřením Smlouvy odmítnout. 

3.4 Smlouva může být dále uzavřena v písemné formě či v písemné formě s využitím e-mailu. Smlouva je v takových případech platně uzavřena, jakmile došlo k dohodě o jejích podstatných náležitostech a strany si ujednaly písemně či prostřednictvím e-mailu její obsah. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Klienta překlad textu Smlouvy či Obchodních podmínek, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce.

3.5 Klient je povinen udělit Advokátovi plnou moc, na základě které jej bude Advokát zastupovat v řízení, jehož účelem je registrace nebo obnova zápisu ochranné známky či poskytnutí jiné služby, a to v rozsahu nezbytném pro poskytnutí dané služby. Tiskopis plné moci bude Klientovi zaslán na e-mailovou adresu, kterou Klient uvedl v Objednávce prostřednictvím elektronického registračního formuláře. Klient je povinen podepsaný originál plné moci doručit na adresu sídla Advokátní kanceláře. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že se Advokát může nechat zastoupit jiným advokátem na základě tzv. substituční plné moci. 

3.6 Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám.

4 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1 Klient, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě, že Klient při provedení Objednávky prostřednictvím elektronického registračního formuláře dal Advokátní kanceláři výslovný pokyn k zahájení poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, není Klient oprávněn od Smlouvy odstoupit dle ust. § 1837 Občanského zákoníku.

4.2 Pokud ze strany Klienta, který je spotřebitelem, nebyl dán pokyn k zahájení poskytování služby dle odst. 4.1 tohoto článku, bude ze strany Advokátní kanceláře služba poskytnuta až po uplynutí lhůty pro odstoupení spotřebitele od Smlouvy bez uvedení důvodu dle ust. § 1829 Občanského zákoníku.

4.3 Klient je povinen zaslat odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy na adresu sídla Advokátní kanceláře nebo elektronicky na e-mail Advokátní kanceláře. Advokátní kancelář je povinna Klientovi vrátit případnou již uhrazenou cenu za poskytované služby zpět na účet, ze kterého byla odeslána, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. 

4.4 Advokátní kancelář je oprávněna od Smlouvy odstoupit a vrátit Klientovi případnou již uhrazenou cenu za poskytované služby v rozsahu podle již poskytnutých právních či jiných služeb, a to zejména v případech, pokud by poskytnutím služby pro Klienta mohlo dojít ke střetu zájmů na straně Advokátní kanceláře či k poškození dobrého jména Advokátní kanceláře nebo jejích klientů, kterým byly v minulosti poskytnuty služby. 

4.5 Advokátní kancelář je oprávněna od Smlouvy odstoupit i v případě, kdy Klient bude v prodlení s úhradou ceny za objednanou službu, a to po dobu delší než pět (5) dnů. 

5 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Klient je povinen uhradit Advokátní kanceláři cenu za poskytnutí služeb dle ceníku Advokátní kanceláře platného v době vytvoření objednávky, a to včetně DPH v zákonné výši. Ceny v ceníku Advokátní kanceláře jsou uvedeny bez DPH. DPH je účtována k jednotlivým službám Advokátní kanceláře, které si Klient objedná. 

5.2 Po objednání konkrétních služeb Klientem a řádném vyplnění všech údajů vyžadovaných elektronickým registračním formulářem zašle Advokátní kancelář Klientovi prostřednictvím e-mailu výzvu k platbě s pokyny k platbě včetně sjednané ceny a data splatnosti. Klient bere na vědomí, že ze strany Advokátní kanceláře bude služba poskytnuta teprve poté, co Klient uhradí plnou cenu za poskytovanou službu.

5.3 Cena za služby uvedená v ceníku Advokátní kanceláře již obsahuje poplatek za přihlášku ochranné známky nebo za obnovu zápisu ochranné známky u příslušného úřadu.

5.4 Případné slevy z ceny poskytnuté Advokátní kanceláří Klientovi nelze vzájemně kombinovat.

5.5 Pokud Klient neuhradí ke dni splatnosti cenu za poskytnutí služeb v celkové výši, mimo případy slev udělených Advokátní kanceláří, vyhrazuje si Advokátní kancelář právo službu Klientovi neposkytnout či její poskytnutí pozastavit, a to až do okamžiku, kdy bude dlužná částka Klientem uhrazena. V případě neposkytnutí služby či pozastavení služby dle tohoto odstavce Advokátní kancelář nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu obsahu ve službě a taktéž nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu, která by Klientovi tímto pozastavením služby vznikla.

5.6 Cenu za poskytované služby je Klient povinen uhradit bankovním převodem na účet Advokátní kanceláře. Cena za poskytnutí služeb je uhrazena okamžikem připsání peněžních prostředků na bankovní účet Advokátní kanceláře.

5.7 Advokátní kancelář si vyhrazuje právo kdykoliv cenu za poskytované služby změnit, kdy aktuální cena za poskytované služby je uvedena v ceníku Advokátní kanceláře dostupné na internetové adrese www.chranimeznacky.cz

6 SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ

6.1 Registrace ochranné známky

Registrací ochranné známky se rozumí proces skládající se z následujících kroků: 

a) provedení základní lustrace spočívající v prověření, zda již není v požadované třídě u příslušného úřadu registrována jiná dřívější ochranná známka stejného znění, jaké požaduje zaregistrovat Klient, případně zda Klientem požadované znění ochranné známky splňuje podmínky registrace stanovené právními předpisy.
V případě, že osoba pověřená poskytnutím služby po provedení základní lustrace dojde k závěru, že Klientem navrhované znění ochranné známky není zřejmě k registraci z výše uvedených důvodů způsobilé, doporučí v navrhovaném znění ochranné známky Klienta změny, které minimalizují rizika neprovedení registrace ochranné známky příslušným úřadem. Pokud bude Klient i přes doporučení trvat na svém původním návrhu znění ochranné známky, sdělí toto Advokátní kanceláři, která provede registraci takové ochranné známky, a to výhradně na odpovědnost a riziko Klienta. Advokátní kancelář v takovém případě neodpovídá za neprovedení registrace ochranné známky u příslušného úřadu, ani neodpovídá za žádné škody Klientovi.

V rámci služeb Advokátní kanceláře se Klient může dohodnout s Advokátní kanceláří i na provedení podrobné lustrace, která má za cíl co nejobjektivněji zjistit možné střety s dříve registrovanými a platnými ochrannými známkami jiných vlastníků a minimalizovat rizika neprovedení registrace. V takovém případě se Smluvní strany dohodnou na ceně za podrobnou lustraci.

b) vyplnění a odeslání žádosti o registraci ochranné známky příslušnému úřadu. Ochranná známka je standardně přihlašována do maximálně tří tříd. V případě zájmu o přihlášení do více tříd, je možné mezi Klientem a Advokátní kanceláří sjednat individuálně doplňkovou službu. 
Ochranná známka může být přihlášena u ÚPV v případě, že Klient bude požadovat platnost ochranné známky pouze na území České republiky, nebo u EUIPO v případě, že Klient bude požadovat registraci

ochranné známky EU, která požívá ochrany ve všech členských státech EU. V případě zájmu Klienta o registraci ochranné známky na jiném území, je možné uzavřít samostatnou dohodu, jejímž obsahem bude případný rozsah registrace a cena za tuto službu. 

Klient je povinen po celou dobu od uzavření Smlouvy až do úplného procesu registrace ochranné známky poskytovat Advokátní kanceláři veškerou potřebnou součinnost a Advokátovi či osobě pověřené poskytnutím služby sdělit kdykoliv na vyžádání požadované skutečnosti a předložit veškeré dokumenty a podklady, které si taková osoba za účelem registrace ochranné známky od Klienta vyžádá. Není-li po úhradě ceny za poskytnutí služeb poskytována ze strany Klienta potřebná součinnost, bez které není Advokátní kancelář schopna řádně provést a dokončit registraci ochranné známky Klienta ani do třech (3) kalendářních měsíců ode dne odeslání elektronického registračního formuláře či od poslední komunikace s Klientem, cena za poskytované služby náleží Advokátní kanceláři a Klient nemá nárok na vrácení uhrazené částky. Tuto částku použije Advokátní kancelář k úhradě dosavadních nákladů, které s registrací ochranné známky Klienta byla nucena vynaložit. 

Bude-li na základě sdělení příslušného úřadu potřeba učinit ohledně přihlášky ochranné známky Klienta právní jednání, sdělí toto Advokátní kancelář Klientovi bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozví. Advokátní kancelář je oprávněna za další právní jednání s úřadem ohledně přihlášky ochranné známky Klienta právně jednat až po pokynu Klienta, přičemž Klient je povinen uhradit Advokátní kanceláři odměny za takové úkony ve standardní hodinové sazbě za právní služby ve výši 1.800,- Kč / hodinu (bez DPH). Advokátní kancelář je povinna účtovat Klientovi pouze skutečně vynaložený čas Advokáta či Osoby pověřené poskytnutím služeb na dané právní jednání. Klient je povinen doložit Advokátní kanceláři všechny skutečnosti, dokumenty a další podklady vyžadované příslušným úřadem. V opačném případě nese veškerou odpovědnost a škodu plynoucí z případného neprovedení registrace ochranné známky. Klient nemá nárok na vrácení žádné části uhrazené ceny.

Advokátní kancelář negarantuje Klientovi zápis ochranné známky do příslušného rejstříku a Klient bere na vědomí, že skutečnost, zda k zápisu ochranné známky do rejstříku dojde či nikoliv závisí na posouzení a názoru konkrétního Úřadu. Advokátní kancelář tak neodpovídá za případné škody nebo za neprovedení registrace ochranné známky Klienta do příslušného rejstříku. 

Klient je povinen sdělovat Advokátní kanceláři či osobě pověřené poskytnutím služby pravdivě všechny požadované údaje, které souvisí s poskytnutím služby registrace ochranné známky.

Služba registrace ochranné známky neobsahuje sledování termínů pro obnovu zápisu ochranné známky ani monitoring nových potencionálně kolizních přihlášek ochranných známek jiných přihlašovatelů.

6.2 Obnova zápisu ochranné známky 

Zápis ochranné známky platí deset (10) let ode dne podání přihlášky. Na žádost vlastníka ochranné známky je možné zápis ochranné známky opakovaně obnovit, a to vždy na dalších deset (10) let.

Při výběru služby Obnova zápisu ochranné známky je Klient povinen specifikovat ochrannou známku, a to buď uvedením čísla přihlášky ochranné známky, číslem zápisu nebo číslem ochranné známky, o jejíž obnovu žádá, a dále je povinen uvést, pro které výrobky a služby, má být zápis obnoven. Osoba pověřená poskytnutím služby provede na základě informací poskytnutých Klientem kontrolu, zda je možné zápis této ochranné známky obnovit. 

Žádost o obnovu zápisu ochranné známky registrované u ÚPV je možné podat nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti a nejpozději v den skončení platnosti ochranné známky. 

Žádost o obnovu ochranné známky registrované u EUIPO je možné podat nejdříve ve lhůtě šesti (6) měsíců před skončením doby platnosti a nejpozději v den skončení platnosti ochranné známky. 

Advokátní kancelář neodpovídá za případné odmítnutí obnovy ochranné známky ze strany příslušného úřadu v případě, že Klientem byla služba Obnova zápisu ochranné známky objednána ve lhůtě kratší než jeden (1) měsíc přede dnem skončení platnosti zápisu ochranné známky. 

Klient je povinen po celou dobu od uzavření Smlouvy až do ukončení procesu obnovy ochranné známky poskytovat Advokátní kanceláři veškerou potřebnou součinnost a Advokátovi či Osobě pověřené poskytnutím služby sdělit kdykoliv na vyžádání požadované skutečnosti a předložit veškeré dokumenty a podklady, které si taková osoba za účelem obnovy ochranné známky od Klienta vyžádá. 

Bude-li na základě sdělení příslušného úřadu potřeba učinit ohledně obnovy ochranné známky Klienta právní jednání, sdělí toto Advokátní kancelář Klientovi bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozví. Advokátní kancelář je oprávněna za další právní jednání s úřadem ohledně přihlášky ochranné známky Klienta právně jednat až po pokynu Klienta, přičemž Klient je povinen uhradit Advokátní kanceláři odměny za takové úkony ve standardní hodinové sazbě za právní služby ve výši 1.800,- Kč / hodinu (bez DPH). Advokátní kancelář je povinna účtovat Klientovi pouze skutečně vynaložený čas Advokáta či Osoby pověřené poskytnutím služeb na dané právní jednání. Klient je povinen doložit Advokátní kanceláři všechny skutečnosti, dokumenty a další podklady vyžadované příslušným úřadem.

Advokátní kancelář nenese žádnou odpovědnost za škodu plynoucí z případného neprovedení obnovy ochranné známky v případě nečinnosti Klienta. Klient nemá nárok na vrácení žádné části uhrazené ceny.

Klient je povinen Advokátní kanceláři či osobě pověřené poskytnutím služby sdělovat pravdivě všechny požadované údaje, které souvisí s poskytnutím služby obnovy zápisu ochranné známky.

7 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Veškeré nakládání s osobními údaji Klientů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a ostatními příslušnými právními předpisy platnými na území ČR.

7.2 Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů AK s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde Klient na stránce www.chranimeznacky.cz. Klient tímto potvrzuje, že se s těmito informacemi (pravidly ochrany a zpracování osobních údajů) seznámil.

7.3 Osoba pověřená poskytnutím služby je vázána povinností mlčenlivosti, která pro ni vyplývá ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a stavovských předpisů. Veškeré informace předané Klientem Advokátní kanceláři jsou považovány za důvěrné. 

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Pokud se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek ukáže jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení. Neplatné nebo neúčinné ustanovení se nahradí ustanovením, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. 

8.2 Aktuálně platné Obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách www.chranimeznacky.cz

8.3 Advokátní kancelář je oprávněna Obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž nové Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.chranimeznacky.cz. Vztahy mezi Klientem a Advokátní kanceláří se však řídí Obchodními podmínkami, které byly účinné ke dni objednání služby prostřednictvím elektronického registračního formuláře. 

8.4 Klient bere na vědomí, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti advokacie Česká advokátní komora, která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů. 

8.5 Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2020 

Soubory