Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů klientů

Advokátní kanceláře Petráš Rezek s.r.o

Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o., se sídlem 2. května 7134, 760 01 Zlín, IČ: 07417641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 108069 jako správce osobních údajů (dále také jako „AK“ nebo „advokátní kancelář“) poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství a zastupování ve všech oblastech práva. V rámci poskytování právních služeb dochází i ke zpracování osobních údajů klientů AK, mezi které se řadí také klienti online právní poradny provozované na webových stránkách AK na adrese www.pravnespravne.cz a www.gdprporadna.cz (všichni klienti AK dále společně jen jako „klienti“).

Výkon profese advokáta vychází z důvěrného vztahu mezi advokátem a klientem a z důvěry klienta v mlčenlivost advokáta. Všichni zaměstnanci AK a dále i spolupracující advokáti jsou v souladu s ust. § 21 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, ve znění pozdějších předpisů vázáni povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na veškeré informace sdělené advokátovi, včetně informací sdělených zájemcem o právní službu ve formě dotazu. Povinnost se dále vztahuje také na informace, které se AK dozvěděla při poskytování právních služeb od třetích osob či v průběhu soudního řízení. Nelze vyloučit, že některé z takto poskytnutých informací jsou osobním údajem ve smyslu GDPR. Povinnosti mlčenlivosti může AK zprostit pouze klient popř. právní nástupce klienta.

S osobními údaji klientů je nakládáno v souladu se Smlouvou o poskytování právních služeb uzavřenou mezi klientem a AK. S osobními údaji zájemců o právní služby, s nimiž smlouva o poskytnutí právních služeb uzavřena nebyla, je nakládáno analogicky jako s osobními údaji klientů.

1. Správce 

1.1. Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) je AK. 

1.2. Naše advokátní kancelář informuje, že není povinna mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních ve smyslu GDPR. 

1.3. AK jako správce osobních údajů je povinna při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z GDPR. Advokátní kancelář pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, a to s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují nebo mohou vystupovat jako příjemci osobních údajů či jejich zpracovatelé.

2. Kategorie osobních údajů 

2.1. Osobní údaje klientů jsou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, popř. další osobní údaje, které klient sdělí pro účely poskytnutí právní služby. 

2.2. Osobní údaje jiných subjektů (protistran, svědků) jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí předmětné právní služby (žaloba, exekuční návrh, právní rešerše, aj.). 

2.3. V souvislosti s navštívením webové stránky AK, na níž je provozována i online právní poradna, jsou dále zpracovávány IP adresa, informace o procházení webu, informace o Vašem zařízení, Vaší lokaci apod.

3. Účel a právní základ zpracování 

3.1. Základní kontaktní osobní údaje a smluvní údaje našich klientů a potenciálních klientů jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta. 

3.2. IP adresa, informace o procházení webu, typ zařízení, geografické a lokalizační údaje popř. další související údaje jsou zpracovávány a uchovávány pro účely analýzy návštěvnosti webové stránky AK a pro analýzu chování návštěvníků na tomto webu. 

3.3. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností, povinností vůči ostatním správním či soudním úřadům, vůči kontrolním úřadům apod. 

3.4. Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu naší AK, zejména v souvislosti s vymáháním oprávněných nároků AK. 

3.5. Osobní údaje budou zpracovány manuálně i automatizovaně, v listinné i elektronické podobě.

4. Zdroje osobních údajů 

4.1. Naše advokátní kancelář zpracovává osobní údaje, které získala přímo od klientů popř. potencionálních klientů na základě uzavřených smluv či v rámci udělení výslovného souhlasu.

5. Doba zpracování osobních údajů

5.1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z právního vztahu uvedeného výše. 

5.2. Dokumentaci a klientský spis, včetně veškerých osobních údajů v nich uvedených, je advokát povinen dle stavovských advokátních předpisů uschovat po dobu pěti let ode dne, kdy ukončil poskytování právních služeb. Jiný právní předpis může stanovit dobu odlišnou. 

5.3. IP adresa, informace o procházení webu, typ zařízení, geografické a lokalizační údaje popř. další související údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění analýzy návštěvnosti internetové stránky AK a pro analýzu chování návštěvníků na tomto webu, nejdéle však po dobu dvou let. 

5.4. Osobní údaje, které správce zpracovává na základě souhlasu subjektů údajů, jsou u správce uloženy nejdéle po dobu, na kterou mu byl souhlas s takovým zpracováním udělen, nebo do odvolání souhlasu, bude-li souhlas odvolán ještě před uplynutím této doby. 

5.5. Pomine-li účel zpracování, budou veškerá data klientů či potencionálních klientů sloužící k danému účelu, vymazána

6. Příjemci osobních údajů 

6.1. Veškeré osobní údaje, které naše advokátní kancelář zpracovává, dále neposkytuje třetím osobám, s výjimkou případů výslovně stanovených v této kapitole popř. příslušnými právními předpisy. 

6.2. AK může osobní údaje klientů a potencionálních klientů v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců (popř. zpracovatelů): 

- poskytovatelé IT služeb 
- poskytovatelé cloudových úložišť 
- externí účetní 
- dodavatelské společnosti 

6.3. Dle potřeb a pokynů klientů může naše advokátní kancelář předat osobní údaje klientů i dalším příjemcům (např. překladatelské agentuře). 

6.4. Dodavatele, subdodavatele a jiné smluvní partnery si naše advokátní kancelář pečlivě vybírá. Zpracovatelé osobních údajů jsou povinni tyto údaje zpracovávat výhradně v souladu s pokyny AK a příslušnými právními předpisy. Všichni příjemci popř. zpracovatelé osobních údajů jsou povinni zavést náležitá opatření na ochranu zabezpečení a důvěrnosti jimi zpracovávaných údajů. 

6.5. Osobní údaje klientů nebudou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

7. Práva subjektů údajů 

7.1. Fyzická osoba, která je subjektem údajů, má právo na: 

- přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
- opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR, 
- výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 
- vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 
- omezené zpracování dle čl. 18 GDPR, 
- přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR, 
- podat stížnost u správce či Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že byla její práva na ochranu osobních údajů porušena. 

7.2. V případě jakýchkoli dotazů mohou klienti kontaktovat advokátní kancelář písemně na adrese sídla AK uvedené výše či prostřednictvím emailové adresy: office@petrasrezek.cz, popř. telefonicky na čísle: +420 725 293 766.

8. Zabezpečení osobních údajů 

8.1. AK prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou uloženy v elektronické podobě v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu údajů a/nebo v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob.

Soubory

  • Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů (Stáhnout)