Jak má vypadat slovní ochranná známka

V následujícím článku se budeme věnovat problematice slov použitých v ochranné známce a shrnutí, která slova není vhodné použít pro ochrannou známku, neboť by zapsání ochranné známky obsahující takové výrazy bylo s největší pravděpodobností zamítnuto. Pro výše uvedené se tento článek bude tedy týkat zejména slovní ochranné známky, případně ochranné známky obrazové. Nejprve je však vhodné si definovat pojmy slovní či obrazová ochranná známka. 

Slovní ochranná známka, jako druh vymezena v příloze č. 1 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách1 (dále jen „zákon o ochranných známkách“), která je tvořena výlučně slovy nebo písmeny v latince, arabskými nebo římskými číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací, se vyjádří předložením reprodukce označení s obvyklým písmem a v obvyklém rozvržení bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev.

Obrazová ochranná známka, jako druh vymezena v příloze č. 1 zákona o ochranných známkách, která je tvořena neobvyklými znaky, styly nebo rozvržením, grafickým prvkem nebo barvou, včetně ochranných známek, jež jsou tvořeny výlučně obrazovými prvky nebo kombinací slovních a obrazových prvků, se vyjádří předložením reprodukce označení, o jehož zápis se žádá, znázorňující veškeré její prvky a případně také barvy. 

Úřad průmyslového vlastnictví v rámci věcného průzkumu přihlášek zkoumá absolutní důvody pro zamítnutí ochrany přihlašovaného označení dle § 4 zákona o ochranných známkách. Jaké jsou tedy nejčastější důvody pro nezapsání slovní či obrazové ochranné známky tvořené kombinací slovních a obrazových prvků?

Absence rozlišovací způsobilosti

Rozlišovací způsobilost ochranné známky je alfou a omegou známkového práva. Jedná se o základní vlastnost ochranné známky, která znamená schopnost rozlišit výrobky a služby jednoho subjektu od výrobků a služeb jiných osob. Úřad průmyslového vlastnictví nezapíše označení, která nemají dostatečnou rozlišovací způsobilost, tudíž v případě, že průměrný spotřebitel nedokáže odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Rozlišovací způsobilost v běžném písmu zpravidla nemají označení obsahující jedno písmeno, číslovky, názvy písmen a číslic (Třiatřicítka, A, Béčko apod.)

Označení druhová a označení, která slouží výhradně k určení druhu, popisu, kvality, původu, množství či vlastnosti produktu či služby či označení která se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech

To znamená, že budou zamítnuté přihlášky ochranných známek, které označují druh výrobku či služby (Bílá čokoláda – pro čokoládové výrobky, Autoservis – pro opravnu aut, Bageta – pro pečivo, Hrubá mouka – pro mouku apod.). Označení popisující výrobky a služby, pro které má být přihlášené označení chráněno (Skříně na míru – pro skříně, Jahodové knedlíky – pro potraviny apod.)

Označení, jež jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy

V souvislosti s ochrannou známkou nelze do rejstříku zapsat slova, která jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy. Za takové slova lze považovat hanlivé výrazy, pohoršující označení, vulgarismy apod. (Zemanovka – pro alkohol, Ku-Klux-Klan, ČERNÝ ČAJ OBAMA – pro čaj)

Klamavá označení

Patří sem označení, která mohou průměrného spotřebitele klamat, zejména pokud se jedná o charakter, kvalitu, dobu výroby či zeměpisné určení daného výrobku či služby. Za klamavé se pokládají například označení, která nepravdivě klamou o složení výrobku, například tím, že obsahuje vitamíny nebo minerály, a přitom žádné takové prvky neobsahuje.

Do rejstříku se dále nezapíše označení:

  • které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1a,
  • které obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem Evropské unie anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů,
  • které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány,
  • které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu,
  • které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol,
  • jehož užívání se příčí ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.

Buďte proto kreativní při vymýšlení označení, ochranná známka by měla vypovídat jaký produkt nebo službu nabízíte a měla by být zapamatovatelná. Navíc nezapomeňte, že se u ochranných známek uplatňuje princip priority, a proto jestli máte zájem chránit svou značku, tak neváhejte a co nejdříve se registrujte prostřednictvím našeho formuláře.

1 Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů