Ochranná známka, co byste měli vědět před registrací

Pokud máte značku či logo bez jakékoli právní ochrany, a chcete si ji účinně chránit, tak Vám v tomto článku stručně nastíníme, co byste měli před registrací prostřednictvím našeho formuláře vědět. 

Nejprve je nutné promyslet si, co a kde přesně chcete registrovat jako ochrannou známku, konkrétně byste měli vědět:

  • V jaké zemi a pro jaký druh výrobků a služeb chcete svou značku chránit, a zda už v této oblasti neexistuje podobná nebo shodná ochranná známka.
  • Bude rozlišovací schopnost Vaší ochranné známky spočívat ve slovním názvu, grafickém znázornění či v něčem jiném? 

S prvním bodem souvisí, zda chcete zaregistrovat ochrannou známku pro Českou republiku, Slovenskou republiku či ochrannou známku EU, přičemž je vhodné, abyste si promysleli, zda neplánujete v budoucnu rozšířit svou značku i do jiných zemí. Existenci podobné či shodné ochranné známky si můžete ověřit v databázi ochranných známek vedené Úřadem průmyslového vlastnictví1, dostupné na adrese: https://upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-ochrannych-znamek.html

S druhým bodem je pak spjato, jaký druh ochranné známky chcete zaregistrovat, druhů je celkem jedenáct (slovní, obrazová, prostorová, poziční, se vzorem, barevná, zvuková, pohybová, multimediální, holografická a jiný druh ochranné známky) a podrobně jsou popsány v příloze č. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách2 (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Nejběžnějším druhem je ochranná známka slovní a obrazová, a proto se těmto druhům ochranných známek České republiky budeme níže věnovat. 

Dle výše uvedené přílohy zákona o ochranných známkách je slovní ochranná známka tvořena výlučně slovy nebo písmeny v latince, arabskými nebo římskými číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací, se vyjádří předložením reprodukce označení s obvyklým písmem a v obvyklém rozvržení bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev.

Obrazová ochranná známka, která je tvořena neobvyklými znaky, styly nebo rozvržením, grafickým prvkem nebo barvou, včetně ochranných známek, jež jsou tvořeny výlučně obrazovými prvky nebo kombinací slovních a obrazových prvků, se vyjádří předložením reprodukce označení, o jehož zápis se žádá, znázorňující veškeré její prvky a případně také barvy. 

V České republice se o zápis ochranné známky žádá přihláškou. Jedna přihláška může obsahovat žádost o zápis pouze jedné ochranné známky. Zápis ochranné známky platí 10 let od podání přihlášky, a pokud vlastník ochranné známky nepožádá o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. 

Důvody pro zamítnutí zápisu slovní a obrazové ochranné známky jsme podrobněji rozebrali v článku: Jak má vypadat slovní ochranná známka. Dalším možným důvodem pro nezapsání ochranné známky, který před novelou zákona o ochranných známkách účinné od 1. 1. 2019 Úřad průmyslového vlastnictví v rámci svého věcného průzkumu zkoumal, bylo, zda označení není shodné či neobsahuje shodné prvky se zapsanou starší ochrannou známkou pro stejné výrobky a služby. To ovšem dnes už neplatí, a naopak sám vlastník starší ochranné známky musí případně podat námitku v zákonem stanovené lhůtě tří měsíců proti zapsání přihlašovaného označení. 

Nutno dále podotknout, že co se týče shodnosti nebo případně podobnosti starší ochranné známky s nově přihlašovanou známkou, tak již od roku 2014 je nahlíženo na obrazové ochranné známky, které jsou v databázi ochranných známek vyobrazeny černobíle či v odstínech šedé, jinak.3 Princip uplatňovaný před rokem 2014 „black and white covers all“ - černobílá pokrývá vše, byl nahrazen principem „what you see is what you get“ - co vidíte, je to, co dostanete. To znamená, že pokud má být ochranná známka chráněná v určitých barevných provedeních, tak od roku 2014 nestačí podat přihlášku obsahující ochrannou známku vyobrazenou pouze v odstínech šedé, ale měla by být vyobrazena dostatečně určitě. Zjednodušeně lze říci, že pro uplatnění práva přednosti, jsou porovnávaná označení totožná, pokud vykazují pouze nepatrné rozdíly. Nepatrným rozdílem se rozumí rozdíl, který přiměřeně pozorný spotřebitel postřehne pouze při porovnání obou označení vedle sebe. 

Věříme, že Vám byl tento článek určitým vodítkem při vymýšlení Vašich vlastních ochranných známek. V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat, pomůžeme Vám se odlišit. 

1 https://upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-ochrannych-znamek.html
2 zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
3 https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/tmdn_oz_rozsah.html