Pojem ochranná známka ve světle novely účinné od 1. 1. 2019

Ochranná známka slouží k dostatečnému odlišení výrobku nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby, a proto charakteristická vlastnost pro ochrannou známku je její rozlišovací schopnost, přičemž donedávna byli přihlašovatelé ochranných známek omezeni pouze na označení schopná grafického znázornění, což v dnešní globálně-konzumní době mohlo způsobit nejednomu přihlašovateli vrásku na čele. Pojem ochranná známka však prošel v lednu letošního roku po více jak 20 letech výraznou proměnou, neboť novelou č. 286/2018 Sb.,1 (dále jen „novela“) se do českého právního řádu transponuje směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2015/2436 ze dne 16. prosince 20152 (dále jen „směrnice“), a výklad pojmu ochranná známka se tak značně rozšířil. Zatímco za ochrannou známku bylo donedávna možno považovat pouze označení schopné grafického znázornění, tak od 1. 1. 2019 tato podmínka odpadá a ochrannou známkou může být dle §1a zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách3 (dále jen “zákon“):

„jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé
a) odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a
b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek (dále jen "rejstřík") způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.“ 4

Díky této novele lze nyní v České v republice zapsat nové druhy ochranných známek, jakými jsou například pohybové, zvukové či multimediální ochranné známky. Dle přílohy č. 1 zákona5 lze zapsat ochranné známky těchto druhů: slovní, obrazová, prostorová, poziční, se vzorem, barevná, zvuková, pohybová, multimediální, holografická a jiný druh ochranné známky. Poslední druh je pro ochranné známky, jež nespadají pod žádný z předchozích druhů uvedených v příloze č. 1 zákona. Tyto ochranné známky mohou být vyjádřeny v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, za podmínky, že je lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytovaný vlastníkovi ochranné známky, přičemž vyjádření může být doplněno popisem, v tomto případě Úřad průmyslového vlastnictví akceptuje formáty jpeg/gif/mp3/mp4. 

To otevírá obrovský prostor pro kreativitu přihlašovatelů, nyní mají daleko více možností, jak se na trhu odlišit a je jen na nich, jak toho využijí, už nyní lze pozorovat první přihlášky ochranných známek podané u Úřadu průmyslového vlastnictví ve formátu mp3. Bude velmi zajímavé pozorovat, kam se bude v následujících letech ubírat trend přihlašování ochranných známek v České republice, které nové druhy ochranných známek se stanou tzv. populární, a které naopak zůstanou téměř nevyužity. 

1 ZÁKON č. 286/2018 Sb., ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách
3 Zákon č. 441/2003 Sb., ze dne 3. prosince 2003, o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
4 §1a tamtéž
5 příloha č. 1 zákona č. 441/2003 Sb,. dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-441